Några av våra referenser

Mätning av övertoner på ström vid två omriktarstationer

STRI har utfört en övertonsmätning vid två omriktarstationer. The purpose was to investigate if the levels are within acceptable limits.
 
Läs mer

Förstärkning av överföringsförmågan i Kapstaden

Analys av olika HVDC-alternativ för att förstärka överföringsförmågan till området kring Kapstaden med avseende på miljöpåverkan och hög- spänningsledningarnas tillförlitlighet.
Läs mer

Verktyg för riskbaserade och dynamiska on-line simuleringar

Att leda och koordinera kundens deltagande i iTesla. Bidra med expertis inom området Dynamisk Säkerhets- bedömning samt att genomföra delar av det tekniska arbetet i projektet.
Läs mer

JIP - teknisk kvalifikation av offshore HVDC

Ett samarbetsprojekt med syfte att publicera en rekommenderad praxis för kvalificering av offshore HVDC-teknik i enlighet med DNVs teknologi- kvalificeringsprocess.
Läs mer

Optimala metoder för detektering av inre defekter i kompositisolatorer

Under 6 år utförde STRI ett omfattande arbete med syfte att ta fram metoder för inspektion av kompositisolatorer för friledningar, med hjälp av infraröd-diagnostik.
 

Utveckling av provschema för att avgöra kvaliteten hos isolatorer av glas

Identifiera lämpliga och praktiskt tillämpbara tester för att kunna kontrollera kvaliteten på glasisolatorer.
 
 
 

Smarta lösningar för vindkraft

Riskanalys av smarta lösningar för vindkraft med syftet att höja acceptansgränsen för vindkraft i regionnät.
 
 

Isolationskoordinering

Genomgång av åtgärder för överspänningskontroll tillämpad på högspänningsställverk.
 
 
Läs mer

ISGAN

Uppdraget för STRI avser att vara Operating Agent (OA) för annex "Transmission- & Distribution Systems".
 
 
 

Kompakta split-phase-ledningar för 400 kV

Konceptuell designstudie av olika konfigurationer på split-phase-ledningar, med fokus på reducering av magnetfältet vid marknivå i närheten av växelströmsledningar.
 

Utveckling av nytt prov för att undvika korona orsakad av vattendroppar

En metodik för ett test har utvecklats för att undvika uppkomst av korona orsakad av vatten på isolatorytan.
 
 
 

Bedömning av smutsnivåer för isolator-dimensionering i kustnära områden

Utvecklat en ny metodik för bedömning av smutsnivåer (på isolatorer) som baseras på väderdata som kalibrerats mot DDDG-mätningar.
 
 

Konceptdesign av en smart transformatorstation

Informationsutbyte som ledde till en definition av en gemensam design av en nordisk 400 kV transformatorstation (inkl. NCIT, MU, IED, IEC 61850 station och kommunikationsbuss).
 

Utvärdering av korona hos
±350 kV HVDC-ledning

Tredimensionell beräkning, med fokus på korona, av det elektriska fältet hos en HVDC-ledning vid bi- eller monopolär drift.
 
 

Konsultationer för Sydvästlänken
 

Elektrisk design av högspänningsledningen till den nya HVDC-förbindelsen Sydvästlänken med fokus på isolationskoordinering.
 
 

Prosumer med Demand-response, Mikroperspektiv

Påverkan på och anpassning av kraftsystemet vid efterfrågerespons från konsumenter med lokal generering (prosumers).
 
Läs mer

Konvertering av växelströmsledningar
till likströmsledningar

Elektrisk dimensionering inklusive koronaljud, radiostörningar, elektriska fält och jonströmmar vid konvertering av växelströmsledningar till likströmsledningar.
 

Verifieringsmätningar på
Kalix omformarstation

Genomförande av verifieringsmätningar på två nya omriktare i en ny omformarstation i Kalix.

 
Läs mer

Optimalt val av kompositisolatorer för kompaktledningar

Analys av provrapporter och tester i STRIs testlaboratorium. Granskning av vissa tillverkare, samt framtagande av 3D-beräkningar av det elektriska fältet kring kompaktledningar.
Läs mer

Tillförlitlighetsanalys av
multilevel HVDC VSC

Riskanalys för olika designlösningar av s.k. multilevel HVDC VSC-teknik.


 
Läs mer

Innovativ Rapid Flashover
Clean Fog Test

Innovativ tids- och kostnadseffektiv metodik för smutsprov gällande dimensionering av isolatorer för utomhusställverk.
 
Läs mer

Kurs i HVDC för
anslutningen av Big Glenn

HVDC-kurs för Göteborg Energi för att öka förståelsen av deras anläggning "Big Glenn" HVDC VSC.

 
 

Det optimala isolatorvalet
för miljö med blötsnö

Utvecklade en innovativ metodik för ett fullskaligt snöprov (klass 154 kV) med syfte att utvärdera olika isolatorer och klargöra grundorsaken till ett omfattande strömavbrott i Japan.
Läs mer

Test och utvärdering
av energilager

Undersökning av hur de kommande Europeiska föreskrifterna (s.k. Grid Codes) kan komma att påverka ägare av energilager samt hur detta i sin tur påverkar vad som behöver testas.
Läs mer

Fullskaligt DC-prov med en kombination av is och smuts

Utvärdering av is- och smutsprestandan på fullskaliga isolatorkedjor för 350 kV HVDC.

 
Läs mer

Analys av den synkrona stabiliteten
samt utbildning i PSS®E

Analys av den synkrona stabiliteten i det Sydafrikanska elkraftsystemet utförd i PSS®E. Utbildning av kundens ingenjörer för att möjliggöra deras deltagande i studien.
 

Världsomfattande drifterfarenhet
av kompositisolatorer

Underhållsinformation gällande prestandan på kompositisolatorer för elektrisk utrustning, tillverkade av HTV-silikongummi med spirallindad profil.

Läs mer

Modellering av
aggregerad last i PSS®E

Utveckla en metodik för att validera och förbättra hur lasten modelleras i PSS®E för nätplaneringsstudier.

 
 

Överföringsförmåga
hos stamnätsledningar

Guide för utformningen av 220 och 400 kV:s luftledningar med fokus på termisk överföringsförmåga, spänningsstabilitet (SIL), störande koronaljud och koronaförluster.
 

Teknisk/ekonomisk
jämförelse av HT-linor

Förstudie gällande användning av HTLS-ledningar.


 
Läs mer

Kapacitetsanalys av Trafikverkets banmatnings- och hjälpkraftnät

Utredning av banmatningssystemets samt hjälpkraftsystemets kapacitet. Systemtekniska studier samt utökning av EFS-systemet. Stöd i andra kraftförsörjningsutredningar.
Läs mer

Design av en monopolär
500 kV:s DC-ledning

Elektrisk design av högspänningsledningen till en ny HVDC-förbindelse, inkluderande val av ledare samt dimensionering av isolatorer.
Läs mer

Studier för
Åmliden vindkraftstation

Studier av Åmliden vindkraftpark -Skyddanalys, övertonsstudie, isolationskoordinering och reaktiv effektkompensering.
 
Läs mer

Uppgradering av
300 kV AC till DC

Förstudie gällande uppgradering av 300 kV:s ledning till HVDC.


 
Läs mer

Konvertering av
Simpow-modeller till PowerFactory

Simuleringsmodell för tre kärnkraftblock konverteras från programvaran Simpow till PowerFactory.
 
Läs mer

Översiktsstudie av termiska strömgränser för ledningar

Rekommendationer för val av väderparametrar för beräkning av maximala strömnivåer med avseende på maximal temperatur på ledningar.
 
 

E-fältsberäkningar för
Cape Corridor

Beräkning av det elektriska fältet vid seriekondensatorstationen för Cape Corridor 765 kV.


 

Överspänningsstudie
av 380 kV kabellänk

Verifiering av den tekniska genomförbarheten av en 380 kV som utför en del av en förbindelse för anslutning av vindkraft samt anslutning till en HVDC-förbindelse.
Läs mer

Tillförlitlighetsanalyser
av stationslayouter

Tillförlitlighetsstudie av olika 400 kV:s ställverkskonfigurationer i Finland, Norge och Sverige.

 
Läs mer

Resonansfenomen inom transmissions-system med långa AC-kablar

Utvecklat en trestegsmetod för övertonsberäkningar utan att behöva genomföra övertonsmätningar i transmissionsnät med långa AC-kablar.
 
Läs mer

Metodik för tillförlitlighetsstudier för HVDC-nät

Presentation av framtagen metodik för tillförlitlighetsstudier av framtida HVDC-nät med hänsyn taget till de fundamentala skillnader mellan HVDC och EHVAC nät.
 

Tillförlitlighetsstudie
av 400 kV transformatorstation

Tillförlitlighetsberäkningar av olika ställverkskonfigurationer (konventionell brytare/frånskiljande brytare) i samband med planering av en ny 400 kV transformatorstation.
 

Reläskyddsinställningar
av 40/30kV-station

Beräkning av kortslutningsströmmar i den nya anläggningen. Selektivplaner upprättades för 40/30kV-ställverk (anpassade till reläskyddsinställningar i det anslutande 40kV-nätet).
Läs mer

Isolationskoordinering
för ledningar

Genomgång av metoder för isolationskoordinering av högspänningsledningar.

 
Läs mer

Studie
av dieselstart

Simulering och analys av sekvensstart av objekt i det dieselsäkrade nätet med matning från dieselaggregat.

 
Läs mer

Bedömning av risker vid implementering av dynamisk belastbarhet

Utvecklade en metod för riskanalys av mätmetoder för att uppskatta belastbarhet och nedhäng av luftledningar.
Läs mer

Testbädd – energiförsörjning
för modern gruvbrytning

Mäta realtidsöverföringsförmåga i anslutande ledning till en gruva och samordna detta med styrning av elintensiva processer i gruvan så väl som i omkringliggande nät.
Läs mer

Selektivplaner för kortslutningsskydden på ett 40 kV nät

Uppdaterade den selektivplan som tidigare redovisats för kortslutningsskydden på 40 kV nätet innefattande eventuellt förslag på nya skydd.
Läs mer

Wintrack -
Hållfasthetsstudie av ny stolpdesign

Granskning av ett förslag på ny design av en kraftledningsstolpe byggd av kompositmaterial.

 
 

Frekvenskvalitetsindikatorer
 

Analysera olika sätt att kvantifiera frekvenskvaliteten i ett synkroniserat kraftsystem.

 
Läs mer

Överspänningsberäkning
 

Isolationskoordinering av ett flertal ställverk.


 
Läs mer

Modellering av
lasters spänningsberoende

Litteraturstudie över lasters spännings-beroende för implementering i PSS®E.


 
Läs mer

Isolationskoordinering
 

Genomgång av åtgärder för överspänningskontroll tillämpad på högspänningsställverk.

 
 

Granskning av
leveranssäkerhet i regionnät

Tagit fram förslag på en mer fördjupad tillsyn av leveranskvaliteten i kundens regionnät.

 
Läs mer

Konfiguration
av reläskydd

I samband med bygge av nytt 20 kV ställverk med 6 fack på en pelletsfabrik har reläskydd konfigurerats samt inställningar tagits fram.
 
Läs mer

Studie
av osymmetri

Modellering, simulering och analys av det interna elkraftsystemet i ett kärnkraftverk till följd av störning.

 
Läs mer

Litteraturstudie gällande modellering av generatorer för statiska studier

Beskriva, genom främst litteraturstudier, för- och nackdelar med olika generatormodeller för lastflödeberäkningar och framtagning av PV-kurvor.
Läs mer

Den nionde
dieselenheten

Framtagning av de nya selektivplanerna för reservkraften, samt inställningar för reläskydd för generator, transformator och sammankoppling till befintligt 6 kV nät.
Läs mer

Analys
av anläggningsprov

Analys av i vilken grad Simpow-modell av matarvattenpump återspeglar den verkliga anläggningens starttillstånd.

 
Läs mer

Improved
substation technology

Utredning, implementeringsförslag och kartläggning av affärsnyttor med full digital kommunikation mellan kontrollanläggning och fack för primärapparater i 130 kV ställverk.